ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาพรวมของประเทศแบบ Bottom Up

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาภาพรวม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ development.oec2020@gmail.com
* วัตถุประสงค์ แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในจังหวัด แหล่งข้อมูลจากสถานศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • Text
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://data.onec.go.th/dataset/53e5faad-eeb7-44d7-8da7-5bdfb72a2de9/resource/c0582e70-7998-489d-9f3d-0716d65dd167/download/oec_213_01.csv
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วยงานภาครัฐ คำนวณผลรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 18 รายการ หน่วยงานเอกชน คำนวณมูลค่าเพิ่ม = รายได้รวมของสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (IC)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565