Skip to content

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐเชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน