อัตราการเข้าใหม่สุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Intake Ratio : ANIR)

อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเข้าใหม่ในระดับการศึกษาตามเกณฑ์และระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุตามเกณฑ์ระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
* อีเมลผู้ติดต่อ phanupong.p@onec.go.th
* วัตถุประสงค์ ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attributions
URL www.onec.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 กันยายน 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ระดับการศึกษา
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเข้าใหม่ในระดับการศึกษาตามเกณฑ์และระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุตามเกณฑ์ระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ISCED
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 เมษายน 2565